Ostatnie aktualności
  1. Orlen Mini CUP – Edycja 2021
  2. Zabezpieczony: Trening 7 – AMS w Domu
  3. Zabezpieczony: Trening 6 – AMS w Domu
  4. Zabezpieczony: Trening 5 – AMS w Domu
  5. Zabezpieczony: Trening 4 – AMS w Domu

Ubezpieczenie

Akademia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem na kwotę 100 000 zł.

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej z winy klub m.in zła organizacja, nieodpowiednie przygotowanie sali do zajęć.
  • Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
  • Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Każdy Trener posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla trenerów w związku z wykonywaniem zawodu na kwotę 200 000 zł.

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych m.in. dziecko ulegnie wypadkowi w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego ćwiczenia.