Ostatnie aktualności
  1. Mistrzostwa Polski z naszym udziałem!
  2. Wicemistrzostwo i Brąz – Małopolska
  3. MAMY Brąz!!!
  4. AMSiaki w Kadrze Małopolski!
  5. Zmieniamy Się!!!

Ubezpieczenie

Akademia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem na kwotę 100 000 zł.

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej z winy klub m.in zła organizacja, nieodpowiednie przygotowanie sali do zajęć.
  • Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
  • Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Każdy Trener posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla trenerów w związku z wykonywaniem zawodu na kwotę 200 000 zł.

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych m.in. dziecko ulegnie wypadkowi w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego ćwiczenia.