Ostatnie aktualności
  1. Zabezpieczony: Trening 7 – AMS w Domu
  2. Zabezpieczony: Trening 6 – AMS w Domu
  3. Zabezpieczony: Trening 5 – AMS w Domu
  4. Zabezpieczony: Trening 4 – AMS w Domu
  5. Zabezpieczony: Trening 3 – AMS w Domu

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII MAŁEGO SPORTOWCA

§1

Rodzic ubiegający się o przystąpienie dziecka do Akademii Małego Sportowca zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania deklaracji trenerowi prowadzącemu daną grupę.  Zajęcia w każdej grupie prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.

§2

Rodzic/opiekun zobowiązuje się do terminowego opłacania składek przez 10 miesięcy do l5-go dnia każdego miesiąca. Za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych oraz ferii zimowych, kiedy to zajęcia prowadzone są formie Mini Campów dla chętnych zawodników. Składka członkowska jest to miesięczna opłata związaną z przynależnością do klubu i  wkładem w jego rozwój, nie jest opłatą za treningi. Opłata w całości przeznaczana jest na cele statutowe klubu. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.

§3

Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku choroby lub kontuzji zawodnika, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 2 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem prowadzącym daną grupę.

§4

Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

§5

W przypadku zagubienia lub zniszczenia stroju klubowego Rodzic zobowiązuje się do zakupu nowego sprzętu sportowego na własny koszt.

§6

Rodzic przyjmuje do wiadomości, że jego dziecko jest objęte podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW mogących powstać w trakcie zajęć, rozgrywek organizowanych przez Akademie Małego Sportowca w wysokości 2 tys. zł oraz, że może dobrowolnie ubezpieczyć na wyższą kwotę na stronie www.ubezpieczucznia.pl. W przypadku braku ubezpieczenia bierze pełną odpowiedzialność na siebie i nie będzie rościł od Akademii Małego Sportowca i jej trenerów prawa do wypłaty odszkodowania.

§7

Rodzic/opiekun zobowiązuje się dostarczyć swoje dziecko na zajęcia 10 minut przed treningiem. W razie nieobecności dziecka rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić trenera prowadzącego daną grupę.

§8

Rodzic/opiekun dba o bezpieczeństwo dziecka przed treningiem oraz po jego zakończeniu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez swoje dziecko w wyniku jego nieodpowiedniego zachowania odpowiada rodzic/opiekun.

§9

Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wspierania swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami AMS w sprawach wychowawczych.

§10

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzic/opiekun zobowiązuje się nie kontaktować się z dzieckiem, ponieważ wpływa to na jego dekoncentrację.

§11

Podczas rozgrywek rodzice/opiekunowie, kibice  powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

§12

W czasie meczu rodzice/opiekunowie winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

§13

Rodzic/opiekun  zobowiązuje się do dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w dyscyplinie piłka siatkowa.

§14

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego daną grupę.

§15

Rodzice/opiekunowie zawodników AMS  mają prawo zwrócić się do trenera prowadzącego grupę w każdej sprawie dotyczącej szkolenia. Nie mają jednak prawa ingerować w program szkoleniowy oraz  liczbę godzin treningowych.

§16

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić AMS telefonicznie najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc oraz złożyć pisemną rezygnację.

§17

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Małego Sportowca.

§18

Akademia Małego Sportowca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.